PPT-ARMATURE navojni priključci za cevi sa pripadajućim delovima izrađuju se, na osnovu višegodišnjeg iskustva, serijski u tri konstrukcijske izvedbe: vrlo lakog (VL), lakog (L) i teškog (T) reda, u skladu sa ISO 8434-1 i DIN 2353 standardima. Pored ovih postoje i specijalne konstrukcijske izvedbe, npr. za visoke radne pritiske ili specijalnu namenu, koje se katalogom nisu mogle obuhvatiti. U slučaju potrebe specijalnih izvedbi, obratite nam se upitom. Bezuslovna pouzdanost za PPT-ARMATURE navojne priključke garantuje se samo, ako se primene delovi priključaka sa originalnim znakom PPT i njihova montaža prema propisu. Zadržavamo pravo na promenu oblika i mera, koje koriste tehničkom razvoju.

Izvođenje VL reda (max 100 bar):

Primenjuje se za vodove sa zbijenim vazduhom, hidrauličke vodove na mašinama alatkama, povratne vodove, drumska vozila, propan, uljne grejače, mala rashladna postrojenja, vodove od plastičnih masa itd.

Izvođenje L reda (max 315 bar):

Primenjuje se isto kao i izvođenje VL reda, ali za veća mehanička naprezanja, potisne vodove na mašinama, drumskim vozilima itd.

Izvođenje T reda (max 630 bar):

Primenjuje se u teškoj mašinogradnji, brodogradnji, rudarstvu, hemijskoj industriji, velikim rashladnim postrojenjima, potisnim vodovima itd.